Καλώς Ήλθατε στην Πύλη Εμπορίου ΜΜΕ Νομού Λέσβου


Το Επιμελητήριο Λέσβου, έχοντας ως στόχο την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και ενημέρωσης των μελών του καθώς και την προώθηση των συμφερόντων τους δημιούργησε την Ηλεκτρονική Πύλη Εμπορίου, Πληροφόρησης και Παροχής Υπηρεσιών  σε ΜΜΕ του Νομού Λέσβου.

Στη σύγχρονη οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα στόχος είναι η εξοικονόμηση χρόνου και η μειώση του κόστους.

Η Ηλεκτρονική πύλη του Επιμελητηρίου έχει ως σκοπό να αποτελέσει εργαλείο αξιοποίησης της κρίσιμης πληροφορίας από τις επιχειρήσεις του Νομού Λέσβου και ταυτόχρονα να προσφέρει ουσιαστική πληροφόρηση για την επιχειρηματικότητα στο Νομό μας προωθώντας τη σύναψη συνεργασιών με επιχειρήσεις του Νομού μας στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνώς.

 
Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του ισογείου ορόφου

Το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ», το οποίο εδρεύει στη Μυτιλήνη,Π. Κουντουριώτη αρ. 71 και εκπροσωπείται νόμιμα, έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 (άρθρο 38 έως και 49), β) την υπ’ αριθμό απόφαση 839 της συνεδρίας της 29-10-2014 του Δ.Σ. και γ) όλες τις σχετικές διατάξεις που διέπουν τους δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς των Ν.Π.Δ.Δ, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση του ισογείου ορόφου του ακίνητου ιδιοκτησίας του επί της οδού Π. Κουντουριώτη αρ. 71 στη Μυτιλήνη, περικλειόμενου του ισογείου από τις οδούς Π. Κουντουριώτη, Κομνηνάκη και Ίμβρου με είσοδο από την οδό Π. Κουντουριώτη, συνολικής επιφανείας 390,00 τ.μ., για χρήση εμπορική - επαγγελματική, με δυνατότητα διαμόρφωσης του χώρου, ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα ως τιμή εκκίνησης το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000,00) Ευρώ πλέον χαρτοσήμου και διάρκεια μίσθωσης πέντε (5) ετών αρχομένων από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης. Οι προσφορές θα κατατεθούν εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο και θα γίνουν δεκτές εφ’ όσον υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους στα γραφεία διοικητικών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Λέσβου στην οδό Π. Κουντουριώτη αρ. 71, Μυτιλήνη, 2ος όροφος, με τήρηση πρωτοκόλλου υποβολής, από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας περίληψης στον Τύπο μέχρι και την έναρξη της διεξαγωγής του διαγωνισμού και έως τις 9:30 π.μ.. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη  και από ώρα 10:00 π.μ. έως 15.00 μ.μ.  στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λέσβου, στην ανωτέρω διεύθυνση, ενώπιον της αρμόδιας για το σκοπό αυτό Επιτροπής κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου. Οι προσφορές οφείλουν να είναι σαφείς και συγκεκριμένες, δεν θα περιέχουν σβησίματα, διορθώσεις και διαγραφές, δεν θα περιλαμβάνουν όρους αντικείμενους σε αυτούς της προκήρυξης και θα περιγράφουν με σαφήνεια τη χρήση την οποία επιθυμεί στο μίσθιο ο υποψήφιος μισθωτής και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την εκτίμηση των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή. Στις προσφορές θα αναγράφεται και ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή από εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, για ποσό ίσο προς το προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο όριο μισθώματος, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Της υποχρέωσης προς εγγυοδοσία απαλλάσσονται μόνο το Δημόσιον, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αναλυτικά για τους λοιπούς όρους της διακήρυξης και για περισσότερες πληροφορίες καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα γραφεία διοικητικών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Λέσβου στην παραπάνω διεύθυνση, όπου έχει αναρτηθεί η διακήρυξη, καθώς και στα τηλέφωνα 22510-28431, 29727 και 28564 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. και στην ηλεκτρονική διεύθυνση chamber@les.forthnet.gr.

 
Διαδικτυακή πύλη AlumniNet

Το Επιμελητήριο Λέσβου ενημερώνει τα μέλη του, ότι ένα πρωτοποριακό για τα Eλληνικά δεδομένα επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο που στοχεύει να διασυνδέσει χιλιάδες πανεπιστημιακούς αποφοίτους με την αγορά εργασίας, τις επιχειρήσεις, επιμελητήρια, κρατικές υπηρεσίες φορείς και αντίστοιχα επαγγελματικά κοινωνικά δίκτυα εντός και εκτός Ελλάδας, εγκαταστάθηκε πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Είναι από τα πρώτα πανεπιστήμια της χώρας που προχώρησε σε μια τέτοια καινοτόμο λύση μέσω του έργου ["Σύστημα Διαχείρισης και Υποστήριξης Αποφοίτων (AlumniNet)" του Πανεπιστημίου Αιγαίου που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ (ΕΣΠΑ 2007-2013, «Ψηφιακή Σύγκλιση.

Η διαδικτυακή πύλη ονομάζεται AlumniNet (https://alunet.aegean.gr) και στο επίκεντρο της λειτουργίας της βρίσκεται το σύνολο των αποφοίτων, μεταπτυχιακών φοιτητών και των αποφοίτων παρελθόντων ετών του Πανεπιστημίου.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με πέντε σχολές και συνολικά 16 τμήματα σε Λέσβο, Λήμνο, Χίο, Ρόδο, Σύρο και Σάμο,  συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια λειτουργίας.  Το σύνολο των αποφοίτων του αγγίζει τους 12.500 (επί 44.000 εγγεγραμένων φοιτητών) ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν αποφοιτήσει απ’ τις σχολές του περίπου 6000 φοιτητές.

Το δίκτυο AlumniΝet απευθύνεται στο σύνολο αυτών των αποφοίτων αλλά και στο σύνολο των φορέων απασχόλησης της Ελλάδας (και του εξωτερικού) που αναζητούν στελέχη με τις ειδικότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τις δεξιότητες των αποφοίτων του.

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ

Πρόσκληση σε Hμερίδα

«Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων στην καινοτομία, και την καινοτομική επιχειρηματικότητα»

Το Επιμελητήριο Λέσβου, εταίρος της Α.Σ «Αιολική καινοτομία στην απασχόληση – ΑΙΟΛΚΙΑ», σας προσκαλεί στη 2η ημερίδα που υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων στην καινοτομία, και την καινοτομική επιχειρηματικότητα», με στόχο τη δικτύωση των ανέργων με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Λέσβου, θα παρουσιαστούν από τη Διεύθυνση του ΟΑΕΔ το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ».

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 24-07-2014 στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, ενώ δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.  

 

 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέσβου σχετικά με την Τροφοδοσία Κρατουμένων στο Κέντρο ταυτοποίησης Υπηκοότητας της Α.Δ. Λέσβου.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε την πρόσκληση καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

pdf sitish 03/10/2013,15:06 162.92 Kb

 

 

 

 

 

 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

"ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ" 


Το Επιμελητήριο Λέσβου, στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει για την ενημέρωση των επιχειρήσεων - μελών του, σας προσκαλεί στην Ενημερωτική Εκδήλωση που διοργανώνει σε συνεργασία με την ΕΛΑΝΕΤ (Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία), η οποία είναι ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α., με θέμα:

«Ε Ξ Ω Σ Τ Ρ Ε Φ Ε Ι Α – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ»

την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 19:00

στην Αίθουσα Εκδηλώσεων «Ιωάννης Παυλακέλης» του Επιμελητηρίου Λέσβου

(Π. Κουντουριώτου 71, Μυτιλήνη, Λέσβος 81100)

Παρουσίαση του Προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)»-  Χριστόφορος Λιακόπουλος , Στέλεχος ΕΛΑΝΕΤ

Σκοπός της Συνάντησης είναι η ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου για τις δυνατότητες επιδότησης του μέσω του εν λόγω Προγράμματος του Ε.Σ.Π.Α. που αφορά εξαγωγικές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την υποστήριξη των ΜμΕ για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και την τόνωση της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λέσβου: τηλ. 22510-37280-28564-28431, Fax: 22510-23275, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε ή Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε ή στην ιστοσελίδα: http://www.lesvos-chamber.com.

 
Πρόσκληση
Hμερίδα έναρξης του προγράμματος:
«Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων στην καινοτομία, και την καινοτομική επιχειρηματικότητα»

Το Επιμελητήριο Λέσβου, εταίρος της Α.Σ «Αιολική καινοτομία στην απασχόληση – ΑΙΟΛΚΙΑ», σας καλεί να συμμετάσχετε στην ημερίδα έναρξης του προγράμματος «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων στην καινοτομία, και την καινοτομική επιχειρηματικότητα».
Στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία και στήριξη 120 ανέργων, εγγεγραμμένων στους καταλόγους του ΟΑΕΔ, ασφαλισμένων στον ΟΓΑ με περιορισμένο ατομικό εισόδημα καθώς και νέων επιστημόνων (ιατρών, οδοντιάτρων, κτηνιάτρων, φαρμακοποιών, δικηγόρων και διπλωματούχων μηχανικών), έτσι ώστε να προσληφθούν 60 ωφελούμενοι από υφιστάμενες επιχειρήσεις, να ιδρυθούν (από 20 ωφελούμενους) ισόποσες νέες επιχειρήσεις και τέλος να ιδρυθούν 8 νέες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις όπου θ’ απασχοληθούν 40 ωφελούμενοι.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 02/09/2013,
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λέσβου
Ώρα έναρξης: 10.00 π.μ.
 
<< Αρχική < Προηγ. 1 2 3 4 Επόμ. > Τελευταία >>

Αποτελέσματα 1 - 17 από 64 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.
 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.